Home > Products > Counter Boards
 
Counter Boards
 
l
l
l
l
l
 
(C)2006 GE OUTSOURCE GROUP CO.,LTD. All Rights Reserved. Power and Design by GE Outsource Group Co.,Ltd.
1 Color Boards Indoor
3 Color Boards Indoor
Production Target Display Boards
Signal Machine to Display Boards
Counter Display Boards
Digital Clock
Information Safety First Boards
Information School Boards
Message Sign Controller Board
3 Color Controller Board
Production Display Controller Board
7-Segment 1 Digit
7-Segment 4 Digit
Key Setup Production Target Display Board
RS232 to RS485 Converter
Other Controller Display Boards
Switching Power Supply
Tower Lamps
Sensor
Switch

ป้ายแสดงผลการนับผลผลิต มีทั้งหมด 3 รุ่น

 1. รุ่นที่แสดงผล 4 หลัก (4 Digit)
 2. รุ่นที่แสดงผล 5 หลัก (5 Digit)
 3. รุ่นที่แสดงผล 6 หลัก (6 Digit)

คุณสมบัติทาง Hardware & Software

 1. สามารถตั้งโหมดให้นับ ขึ้น/ลง ได้
 2. สามารถตั่งค่า และกำหนดเป้าหมายการผลิต เพื่อสั่งควบคุม Output Relay ได้
 3. สามารถรับค่า Input ได้ 2 ช่องทาง
 4. สามารถตั่งค่าควบคุม ผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 5. สามารถต่อพ่วงป้ายเป็นระบบ Network ได้สูงสุด 99 ตัว/1 ระบบ
 6. สามารถนำข้อมูลจากตัวป้าย มาเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์ MS Excel ได้
 7. สามารถพิมพ์ข้อมูลการผลิตของป้ายได้ทางคอมพิวเตอร์
 8. มี Protocol ในการติดต่อป้าย ในกรณีที่ต้องการเขียนโปรแกรมควบคุมป้ายเอง
.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
  ป้ายแสดงตัวเลข, แสดงราคา      
 
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก สินค้าของบริษัท ติดต่อเรา ดาวน์โหลด ส่วนหนึ่งของผลงาน เกี่ยวกับเรา